Quy trình sắp xếp và lưu trữ sổ sách kế toán

21/09/2021 - 08:26

QUY TRÌNH SẮP XẾP, LƯU TRỮ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

A. BÁO CÁO THUẾ

1/ Tờ khai thuế GTGT tháng/ quý

2/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)

3/ Thông báo phát hành hóa đơn trong kỳ (nếu có), hóa đơn mẫu và các hợp đồng in

4/ Bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra

5/ Hóa đơn mua vào

6/ Hóa đơn bán ra

B. SỔ SÁCH KẾ TOÁN

1/ Sổ nhật ký chung: in từ tháng 01 đến tháng 12

2/ Sổ cái: in 1 tháng đóng thành 1 cuốn, mỗi cuốn là Sổ cái từ TK loại 01 đến TK loại 09

3/ Sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: in từ tháng 01 đến tháng 12

4/ Bảng tổng hợp công nợ và Sổ chi tiết công nợ

+ Bảng tổng hợp công nợ phải thu TK 131

+ Bảng tổng hợp công nợ phải trả TK 331

+ Sổ chi tiết công nợ từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp

5/ Bảng tổng hợp và chi tiết nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu (TK 152), thành phẩm (TK 155), hàng hóa (TK 156)

+ In bảng tổng hợp nhập xuất tồn từ tháng 01 đến tháng 12, có thể in thành 1 cuốn hoặc nhiều cuốn

+ In sổ chi tiết NVL, TP, HH từ tháng 01 đến tháng 12, có thể in thành 1 cuốn hoặc nhiều cuốn

6/ Tài sản cố định

+ In danh mục tài sản cố định (TK 211)

+ In bảng tính khấu hao tài sản cố định (TK 214)

7/ Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn (TK 2421) và dài hạn (TK 2422)

8/ Bảng tổng hợp giá thành (TK 154)

+ In bảng tổng hợp giá thành từ tháng 01 đến tháng 12

+ In sổ chi tiết TK 154 cho từng đối tượng (đơn hàng, dự án, công trình …)

+ Lập 1 bảng tổng hợp theo dõi những hợp đồng kinh tế bán ra đã xuất hóa đơn và tình trạng của từng hợp đồng

C/BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1/ Báo cáo tài chính

+ Bảng cân đối kế toán

+ Bảng cân đối tài khoản phát sinh

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Thuyết minh Báo cáo tài chính

2/ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

+ Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (Mẫu 03/ TNDN)

+ Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Phụ lục chuyển lỗ (nếu có)

+ Phụ lục ưu đãi thuế (nếu có)

3/ Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

+ Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (Mẫu 05/QTT)

D. HỢP ĐỒNG KINH TẾ

+ Hợp đồng kinh tế mua vào: Lưu các hợp đồng mua vào của người mua thành 1 file

+ Hợp đồng kinh tế bán ra: Lưu các hợp đồng bán ra của các nhà cung cấp thành 1 file

E. HỒ SƠ LAO ĐỘNG

1/ Hợp đồng lao động (ký tên đầy đủ), CMND/ CCCD photo của người lao động

2/ Phụ lục hợp đồng, Quyết định tăng/ giảm lương, Quyết định nghỉ việc (nếu có)

3/ Bảng lương, chấm công: in 12 tháng liên tục

 

 

Gọi ngay hotline: 0923 646 222 0923 646 222