Hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

02/10/2021 - 05:04

 

QUYẾT ĐỊNH 28/2021/QĐ-TTg HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP

 

A. HỖ TRỢ BẰNG TIỀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ KẾT DƯ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

I. Đối tượng hỗ trợ:

1. Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/09/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không bao gồm các trường hợp sau: 

a) Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;

b) Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

2. Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/09/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng;

3. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

 

II. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính và mức hỗ trợ

1. Căn cứ tính mức hỗ trợ:

+ Trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN của người lao động tại thời điểm ngày 30/09/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp;

+ Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30/09/2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm ngày 30/09/2021.

2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau:

a) Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng                                    : hỗ trợ 1.800.000 đồng/người

b) Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng       : hỗ trợ 2.100.000 đồng/người

c) Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng       : hỗ trợ 2.400.000 đồng/người

d) Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng     : hỗ trợ 2.650.000 đồng/người

đ) Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng   : hỗ trợ 2.900.000 đồng/người

e) Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên                      : hỗ trợ 3.300.000 đồng/người

III. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Đối với NLĐ đang tham gia BHTN tại đơn vị

Bước 1: NSDLĐ chờ nhận danh sách NLĐ được hỗ trợ theo chính sách từ cơ quan BHXH, chậm nhất ngày 20/10/2021.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, NSDLĐ công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có).

Bước 3:

+ Đối với những lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ: NSDLĐ lập và gửi Mẫu số 02 đến BHXH trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách;

+ Đối với những lao động có thông tin cần điều chỉnh (nếu có): NSDLĐ lập Mẫu số 03 gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Bước 4: Chờ và nhận kết quả

+ Cơ quan BHXH thực hiệm kiểm tra thông tin và chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Thời hạn xem xét và chi trả:

- Đối với danh sách lao động có thông tin đúng: 10 ngày làm việc từ ngày nhận được danh sách

- Đối với danh sách lao động có thông tin cần điều chỉnh: 20 ngày làm việc từ ngày nhận được danh sách.

+ Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

+ Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN

Bước 1:

+ Người lao động nộp Mẫu 04 đề nghị nhận hỗ trợ đến BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi muốn nhận hỗ trợ;

+ Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất là ngày 31/12/2021.

Bước 2:

+ Chờ và nhận kết quả từ cơ quan BHXH;

+ Nếu không chi trả, BHXH gửi văn bản nêu rõ lý do;

+ Thời hạn trả kết quả: trong vòng 10 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

IV. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Trực tuyến thông qua các cổng thông tin và ứng dụng sau:

+ Cổng Dịch vụ công Quốc gia

+ Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

+ Các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN

+ Ứng dụng BHXH số (VssID).

2. Thông qua dịch vụ bưu chính

3. Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

 

B. GIẢM MỨC ĐÓNG BHTN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

1. Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia BHTN.

2. Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022.

3. Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022, cơ quan BHXH thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

 

 

 

Gọi ngay hotline: 0923 646 222 0923 646 222